پروژه‌‌های مسکونی

پروژه‌ها > پروژه‌‌های مسکونی > مسکونی کرمی

مسکونی کرمی

محل اجرای پروژه : شهر ری - میدان شهید غیبی
سیستم‌های بکار رفته : سقف کاذب کناف ، سقف کاذب دکوراتیو کناف

تصاویر پروژه
سقف کاذب ثابت و باکس درای وال کناف
نور مخفی و سقف کاذب ثابت و باکس درای وال کناف
سقف کاذب ثابت و باکس درای وال کناف و نور مخفی
باکس درای وال کناف + سقف کاذب ثابت + نور مخفی
اتمام مرحله نقاشی سقف کاذب ثابت
نقاشی سقف کاذب ثابت پس از بتونه کاری
نمای سقف کاذب ثابت نقاشی شده
نقاشی سقف کاذب بعد از اجرای مرحله بتونه کاری
مرحله نقاشی سقف کاذب ثابت
نقاشی سقف کاذب ثابت پس از درزگیری با بتونه درزگیری
اجرای مرحله درزگیری سقف کاذب ثابت
درزگیری سقف کاذب ثابت با بتونه درزگیری
اتمام مرحله پنل کوبی سقف کاذب ثابت
اجرای باکس درای وال کناف و پنل کوبی سقف کاذب ثابت
اجرای لبه نورگیر مخفی سقف کاذب ثابت
باکس سقف کاذب ثابت کناف
پنل کوبی و اجرای نورگیر مخفی و باکس درای والف سقف کاذب کناف
پنل کوبی سقف کاذب ثابت و نورگیر مخفی
باکس درای وال و پنل کوبی سقف کاذب ثابت کناف
مرحله زیرسازی سقف کاذب ثابت
مرحله پروفیل کشی سقف کاذب ثابت
پروفیل کشی سقف کاذب ثابت
زیرسازی سقف کاذب ثابت و پروفیل کشی
زیرسازی با پروفیل کشی سقف کاذب ثابت
پروفیل کشی جهت اجرای زیرسازی سقف کاذب ثابت کناف
نصب پایه و زیرسازی و پروفیل کشی سقف کاذب ثابت درای وال کناف
نمای اصلی سقف پروژه - قبل از اجرای پروفیل کشی
نمای اولیه سقف قبل از اجرای پروژه - سقف کاذب ثابت کناف
زمینه های کاری شرکت