پروژه‌‌های مسکونی

پروژه‌ها > پروژه‌‌های مسکونی > مجتمع مسکونی قادری

مجتمع مسکونی قادری

محل اجرای پروژه : شهر ری - میدان شهید غیبی
سیستم‌های بکار رفته : سقف کاذب کناف ، سقف کاذب دکوراتیو کناف

تصاویر پروژه
تصویر نهایی از پروژه و انجام نقاشی سقف و تعبیه نور مخفی
تصویر نهایی از پروژه و انجام نقاشی سقف و تعبیه نور مخفی
تصویر نهایی از پروژه و انجام نقاشی سقف و تعبیه نور مخفی
تصویر نهایی از پروژه و انجام نقاشی سقف و تعبیه نور مخفی
تصویر نهایی از پروژه و انجام نقاشی سقف و تعبیه نور مخفی
تصویر نهایی از پروژه و انجام نقاشی سقف و تعبیه نور مخفی
تصویر نهایی از پروژه و انجام نقاشی سقف و تعبیه نور مخفی
تصویر نهایی از پروژه و انجام نقاشی سقف و تعبیه نور مخفی
تصویر نهایی از پروژه و انجام نقاشی سقف و تعبیه نور مخفی
تصویر نهایی از پروژه و انجام نقاشی سقف و تعبیه نور مخفی
تصویر نهایی از پروژه و انجام نقاشی سقف و تعبیه نور مخفی
تصویر نهایی از پروژه و انجام نقاشی سقف و تعبیه نور مخفی
تصویر نهایی از پروژه و انجام نقاشی سقف و تعبیه نور مخفی
تصویر نهایی از پروژه و انجام نقاشی سقف و تعبیه نور مخفی
تصویر نهایی از پروژه و انجام نقاشی سقف و تعبیه نور مخفی
تصویر نهایی از پروژه و انجام نقاشی سقف و تعبیه نور مخفی
تصویر نهایی از پروژه و انجام نقاشی سقف و تعبیه نور مخفی
تصویر نهایی از پروژه و انجام نقاشی سقف و تعبیه نور مخفی
نقاشی سقف و انجام مرحله ی نصب هالوژن ها
نقاشی سقف و انجام مرحله ی نصب هالوژن ها
نقاشی سقف و انجام مرحله ی نصب هالوژن ها
نقاشی سقف و انجام مرحله ی نصب هالوژن ها
نقاشی سقف و انجام مرحله ی نصب هالوژن ها
اجرای بتونه درزگیری دیوار و سقف کاذب دکوراتیو
اجرای بتونه درزگیری دیوار و سقف کاذب دکوراتیو
اجرای بتونه درزگیری دیوار و سقف کاذب دکوراتیو
اجرای بتونه درزگیری دیوار و سقف کاذب دکوراتیو
اجرای بتونه درزگیری دیوار و سقف کاذب دکوراتیو
اجرای بتونه درزگیری دیوار و سقف کاذب دکوراتیو
پیاده سازی طرح و نقشه و جداکردن فضا ها با استفاده از باکس
پیاده سازی طرح و نقشه و جداکردن فضا ها با استفاده از باکس
پیاده سازی طرح و نقشه و جداکردن فضا ها با استفاده از باکس
پیاده سازی طرح و نقشه و جداکردن فضا ها با استفاده از باکس
پیاده سازی طرح و نقشه و جداکردن فضا ها با استفاده از باکس
نصب سقف کاذب دکوراتیو و جداسازی فضا ها
سقف کاذب دکوراتیو و جداسازی فضا ها
سقف کاذب دکوراتیو و جداسازی فضا ها
سقف کاذب و جداسازی فضا ها
سقف کاذب و جداسازی فضا ها
اتمام مراحل پروفیل کشی و نصب سقف کاذب ها
اتمام مراحل پروفیل کشی و نصب سقف کاذب ها
اتمام مراحل پروفیل کشی و نصب سقف کاذب ها
نصب پایه و پروفیل ها
تصویر اولیه قبل از نصب پایه ها و پروفیل کشی
زمینه های کاری شرکت