سقف کاذب و نمای فایبرسمنت

پروژه‌ها > سقف کاذب و نمای فایبرسمنت > نمای سایدینگ بوستان

نمای سایدینگ بوستان

محل اجرای پروژه : تهران - میدان بوستان
سیستم‌های بکار رفته : نمای طرح چوب (سایدینگ) ، دیوار جدا کننده درای وال ، دیوار نما

تصاویر پروژه
اتمام مراحل نصب فایبرسمنت طرح چوب
اتمام مراحل نصب فایبرسمنت طرح چوب
نمای فایبرسمنت طرح چوب
نمای فایبرسمنت طرح چوب
فایبرسمنت طرح چوب
نمای نزدیک از فایبرسمنت طرح چوب
نصب پنل فایبرسمنت
نصب پنل فایبرسمنت
زیر سازی دیوارجداکننده پیرامونی با پروفیل های گالوانیزه
زیر سازی دیوارجداکننده پیرامونی با پروفیل های گالوانیزه
نصب پنل فایبرسمنت روی پروفیل های گالوانیزه
آماده سازی پروفیل های گالوانیزه
نصب پنل فایبرسمنت بر روی پروفیل های گالوانیزه
پنل فایبرسمنت طرح چوب
نمای پنل فایبرسمنت طرح چوب
پنل فایبرسمنت طرح چوب بر روی پروفیل های گالوانیزه
پنل فایبرسمنت روی پروفیل های گالوانیزه
پنل فایبرسمنت طرح چوب
پنل فایبرسمنت طرح چوب
نمای داخل از پنل فایبرسمنت طرح چوب روی پروفیل های گالوانیزه
پروفیل های گالوانیزه
نمای پروفیل های گالوانیزه قبل از نصب چنل فایبرسمنت طرح چوب
نمای پروفیل های گالوانیزه قبل از نصب چنل فایبرسمنت طرح چوب
مراحل نصب پروفیل گالوانیزه
مراحل پروفیل کشی
مراحل اتصال پروفیل های گالوانیزه
نصب پروفیل های گالوانیزه
پروفیل های گالوانیزه
پروفیل های گالوانیزه
مرحله نصب پروفیل های گالوانیزه
نصب پروفیل های گالوانیزه
زمینه های کاری شرکت