سقف کاذب و نمای فایبرسمنت

پروژه‌ها > سقف کاذب و نمای فایبرسمنت > نمای سایدینگ مجتمع مسکونی نیلوفر

نمای سایدینگ مجتمع مسکونی نیلوفر

محل اجرای پروژه : رشت - بلوار گیلان - خ ۱۹۲
سیستم‌های بکار رفته : نمای طرح چوب (سایدینگ) ، نمای سایدینگ با پانل سیمانی چوبینه
پروژه نمای طرح چوب
رشت- بلوار گیلان- خ192

تصاویر پروژه
نمای فایبرسمنت طرح چوب
فایبرسمنت طرح چوب
فایبرسمنت طرح چوب
نمای فایبرسمنت
نمای چوبی فایبرسمنت
نمای کلی از پروژه فایبرسمنت طرح چوب
نمای فایبرسمنت طرح چوب
نمای فایبرسمنت طرح چوب
نمای فایبرسمنت طرح چوب
مراحل نهایی پروژه نمای فایبرسمنت
نمای روبرو از پروژه
نمای پروژه
نمایی از روبرو
تصویری از لبه های داخلی کار شده ی فایبرسمنت
تصویری از لبه های داخلی کار شده ی فایبرسمنت
تصویر نمای پروژه
نمای فایبرسمنت نصب شده، قبل از رنگ چوب
نمای فایبرسمنت نصب شده، قبل از رنگ چوب
نمای فایبرسمنت نصب شده، قبل از رنگ چوب
نمای فایبرسمنت نصب شده، قبل از رنگ چوب
نمای فایبرسمنت نصب شده، قبل از رنگ چوب
فایبرسمنت طرح چوب
فایبرسمنت طرح چوب
فایبرسمنت طرح چوب
نمای پروژه قبل از نصب فایبرسمنت
نمای پروژه قبل از نصب فایبرسمنت
نمایی نزدیک پروژه قبل از نصب فایبرسمنت
نمای پروژه قبل از نصب فایبرسمنت
نمای پروژه قبل از نصب فایبرسمنت
نمای کلی پروژه قبل از نصب فایبرسمنت
نمای کلی پروژه قبل از نصب فایبرسمنت
نمای کلی پروژه قبل از نصب فایبرسمنت
زمینه های کاری شرکت