سقف کاذب و نمای فایبرسمنت

پروژه‌ها > سقف کاذب و نمای فایبرسمنت > ایستگاه متروی شهید مطهری شیراز

ایستگاه متروی شهید مطهری شیراز

محل اجرای پروژه : شیراز - ایستگاه مترو ش مطهری
سیستم‌های بکار رفته : دیوار پوششی درای وال ، دیوار پوششی درای وال با پانل فایبرسمنت
سیستم پوششی دیوار های اتاق سیگنال ایستگاه متروی شهید مطهری شیراز
تصاویر پروژه
درزگیری پنل های فایبر سمنت با بتونه مخصوص فایبرسمنت
اجرای سیستم پوششی متصل با پنل فایبرسمنت 8 میلیمتر و درزگیری با بتونه مخصوص فایبرسمنت
بتونه کاری پنل های فایبرسمنت دیوار پوششی اتاق سیگنال
اجرای پرایمر و بتونه درزگیری پنل فایبر سمنت
اجرای نوار درزگیر و بتونه الاستیک روی درز پانل های فایبرسمنت
تکمیل پنل کوبی و اجرای پرایمر بر روی درزهای پنل های فایبرسمنت جهت بتونه کاری
اجرای پرایمر بر روی درزهای پنل های فایبرسمنت جهت بتونه کاری
نصب پانل فایبرسمنت بر روی زیرسازی سیستم پوششی
پنل کوبی دیوار پوششی با پانل فایبر سمنت 8 میلیمتر
دیوار پوششی اتاق سیگنال ایستگاه متروی شهید مطهری شیراز
پنل کوبی با پنل فایبرسمنت بر روی زیرسازی سیستم پوششی متصل به دیوار زمینه
اجرای سیستم پوششی متصل با پنل فایبرسمنت 8 میلیمتر
عبور لوله های تاسیساتی از پشت دیوار پوششی درای وال
نصب پانل فایبرسمنت بر روی زیرسازی سیستم پوششی
زیرسازی دیوار پوششی با سیستم سازه متصل به دیوار و پانل فایبر سمنت
زیرسازی سیستم پوششی دیوارهای اتاق سیگنال
ایستگاه متروی شهید مطهری شیراز - در دست احداث
زمینه های کاری شرکت