سقف کاذب و نمای فایبرسمنت

پروژه‌ها > سقف کاذب و نمای فایبرسمنت > برج مراقبت پرواز فرودگاه مهرآباد

برج مراقبت پرواز فرودگاه مهرآباد

محل اجرای پروژه : فرودگاه مهرآباد - برج مراقبت پرواز
سیستم‌های بکار رفته : سقف کاذب مشبک 60×60 ، سقف کاذب مشبک با تایل فایبرسمنت
برج مراقبت پرواز فرودگاه مهرآباد
تصاویر پروژه
سقف کاذب مشبک 60×60 برج مراقبت فرودگاه مهرآباد
اجرای سقف کاذب مشبک برج مراقبت فرودگاه مهرآباد
اجرای سقف کاذب 60×60 با تایل فایبر سمنت و روشنایی توکار
اجرای سقف کاذب 60×60 با تایل فایبر سمنت و روشنایی توکار
سقف کاذب 60×60 با تایل فایبر سمنت
اجرای سقف کاذب مشبک و نصب چراغهای توکار 60×60
تایل ریزی سقف کاذب مشبک با تایل فایبر سمنت رنگ شده و نصب چراغ های توکار 60×60
تایل ریزی سقف کاذب مشبک با تایل فایبر سمنت رنگ شده
زیرسازی سقف کاذب 60×60 با سپری های گالوانیزه
زیرسازی سقف کاذب مشبک با سپری های گالوانیزه
برج مراقبت پرواز فرودگاه مهرآباد
زمینه های کاری شرکت