پروژه‌‌های تجاری

پروژه‌ها > پروژه‌‌های تجاری > ساختمان اداری عباسی

ساختمان اداری عباسی

محل اجرای پروژه : تهران - میدان پونک - خیابان میرزا بابایی
سیستم‌های بکار رفته : سقف کاذب مشبک 60×60 ، سقف کاذب کناف ، باکس درای وال ، سقف کاذب AMF

تصاویر پروژه
سقف کاذب مشبک شرکت نیک ساز ماندگار
سقف کاذب کناف
سقف کاذب کناف
اجرای باکس سقفی و سقف کاذب
سقف کاذب مشبک و باکس درای وال کناف
سقف کاذب و باکس سقفی کناف
سقف کاذب مشبک و باکس درای وال کناف
سقف کاذب مشبک
نمای دور سقف کاذب مشبک
نمای نزدیک سقف کاذب مشبک
سقف کاذب مشبک
سقف کاذب مشبک
سقف کاذب مشبک و اجرای باکس درای وال کناف
سقف کاذب مشبک
سقف کاذب مشبک
سقف کاذب مشبک
سقف کاذب مشبک
سقف کاذب مشبک
سقف کاذب مشبک 60×60
باکس درای وال کناف
تایل سقف کاذب 60×60 مشبک
سقف کاذب مشبک
زیرسازی سقف کاذب مشبک، باکس درای وال کناف
زیرسازی سقف کاذب مشبک، باکس درای وال کناف
زیرسازی سقف کاذب مشبک و باکس درای وال کناف
باکس درای وال کناف
سقف کاذب مشبک
اجرای باکس درای وال کناف
زیرسازی سقف کاذب مشبک و باکس کناف
زیرسازی سقف کاذب مشبک
باکس کناف
زیرسازی سقف کاذب مشبک
زیرسازی سقف کاذب مشبک با سپری های گالوانیزه
زیرسازی سقف کاذب مشبک با سپری های گالوانیزه
زیرسازی سقف کاذب مشبک با اجرای باکس درای وال
زیرسازی سقف کاذب مشبک با سپری های گالوانیزه
زیرسازی سقف کاذب مشبک با اجرای باکس درای وال
زیرسازی سقف کاذب مشبک با اجرای باکس کناف
زیرسازی سقف کاذب مشبک با اجرای باکس درای وال
اجرای باکس درای وال کناف
زیرسازی سقف کاذب مشبک و اجرای باکس کناف
زیرسازی سقف کاذب و باکس کناف
باکس کناف و زیرسازی سقف کاذب
سقف ساختمان اداری پیش از اجرای سقف کاذب
سقف ساختمان اداری پیش از اجرای سقف کاذب
سقف کاذب مشبک
زمینه های کاری شرکت