پروژه‌‌های تجاری

پروژه‌ها > پروژه‌‌های تجاری > پژوهشگاه زلزله شناسی

پژوهشگاه زلزله شناسی

محل اجرای پروژه : دیباجی شمالی - ارغوان غربی
سیستم‌های بکار رفته : سقف کاذب کناف ، سقف کاذب مشبک 60×60 ، سقف کاذب 60 × 60 ، سقف کاذب AMF

تصاویر پروژه
سقف کاذب ثابت
سقف کاذب ثابت
سقف کاذب ثابت
سقف کاذب ثابت
سقف کاذب ثابت
سقف کاذب مشبک
سقف کاذب ثابت و مشبک
سقف کاذب ثابت و مشبک
سقف کاذب ثابت و مشبک
مراحل اتمام بتونه کاری
مراحل اتمام بتونه کاری
اجرای مراحل بتونه کاری
اجرای مراحل بتونه کاری
زیرسازی باکس سقفی
زیرسازی سقف کاذب مشبک با سپری های گالوانیزه
زیرسازی سقف کاذب مشبک با سپری های گالوانیزه
زیرسازی سقف کاذب مشبک با سپری های گالوانیزه
زیرسازی سقف کاذب مشبک با سپری های گالوانیزه
زیرسازی باکس سقفی
نمای سقف از داخل
زمینه های کاری شرکت