پروژه‌‌های تجاری

پروژه‌ها > پروژه‌‌های تجاری > داروخانه رضوی

داروخانه رضوی

محل اجرای پروژه : کارگر جنوبی - خیابان مختاری
سیستم‌های بکار رفته : سقف کاذب مشبک 60×60 ، سقف کاذب مشبک با تایل معدنی AMF سقف کاذب آکوستیک با تایل AMF لبه دار

تصاویر پروژه
نمای سقف کاذب داروخانه رضوی از محل ورودی
نصب دریچه های هوای تازه و روشنایی های دیواری و سقفی داروخانه رضوی
تکمیل تایل ریزی سقف کاذب مشبک و نقاشی باکس های دور
اجرای بتونه درزگیری باکس گچی کناف
باکس گچی درای وال و سقف کاذب مشبک (60×60) با تایل معدنی AMF
اجرای بتونه درزگیری جهت پوشش درز پنل ها و کنج ها
نصب نوار درزگیر برای اجرای بتونه درزگیری باکس درای وال
اجرای سقف کاذب مشبک با تایل AMF لبه دار (vt-24)
نصب چراغ های مهتابی توکار 60×60 و تقویت آویزها برای وزن چراغ ها
تایل ریزی در مرکز سقف مشبک برای گونیا کردن ریلینگ سقف کاذب 60×60
اجرای زیرسازی سقف کاذب مشبک 60×60 با شبکه ریلینگ کناف
نصب پنل گچی دور دریچه دسترسی فن کویل
باکس نواری دور سقف کاذب 60×60 برای اجرای سقف مشبک با مضرب 60 سانتیمتر
باکس نواری دور سقف کاذب 60×60 برای اجرای سقف مشبک با مضرب 60 سانتیمتر
زیرسازی باکس سقفی
اجرای فریم دور فن کویل سقفی با سازه های گالوانیزه سیستم درای وال
اجرای باکس درای وال و نصب دستک مورب برای ثابت کردن پیشانی باکس
قوطی کشی آهنی برای ایجاد فضای ورودی داروخانه
گرفتن دستکهای آهنی از تیرچه های سقف اصلی
داروخانه رضوی پیش از بازسازی
نصب فن کویل های سقفی و اجرای فریم دریچه دسترسی با قوطی آهنی
داروخانه رضوی پیش از بازسازی
زمینه های کاری شرکت