گالری تصاویر : آثار معماران برجسته

00023 - غرفه نمایشگاهی وانکه چین اثر  معمار برجسته لهستانی - آمریکایی دانیل  لیبسکیند [HD: 5964*3444, 300 dpi]

00023 - غرفه نمایشگاهی وانکه چین اثر معمار برجسته لهستانی - آمریکایی دانیل لیبسکیند [HD: 5964*3444, 300 dpi]

00024 - غرفه نمایشگاهی وانکه چین اثر  معمار برجسته لهستانی - آمریکایی دانیل  لیبسکیند [HD: 2000*1438, 300 dpi]

00024 - غرفه نمایشگاهی وانکه چین اثر معمار برجسته لهستانی - آمریکایی دانیل لیبسکیند [HD: 2000*1438, 300 dpi]

00025 - مرکز فرهنگی حیدر علی اف -  آذربایجان - اثر معمار برجسته عراقی -  انگلیسی زاها حدید [HD: 3264*1756, 300 dpi]

00025 - مرکز فرهنگی حیدر علی اف - آذربایجان - اثر معمار برجسته عراقی - انگلیسی زاها حدید [HD: 3264*1756, 300 dpi]

00026 - مرکز فرهنگی حیدر علی اف -  آذربایجان - اثر معمار برجسته عراقی -  انگلیسی زاها حدید

00026 - مرکز فرهنگی حیدر علی اف - آذربایجان - اثر معمار برجسته عراقی - انگلیسی زاها حدید

زمینه های کاری شرکت