گالری تصاویر : آثار باستانی ایران

00004 - میدان نقش جهان اصفهان از آثار ملی ثبت شده ایران در یونسکو [HD: 7820*4888, 300 dpi]

00004 - میدان نقش جهان اصفهان از آثار ملی ثبت شده ایران در یونسکو [HD: 7820*4888, 300 dpi]

00005 -  پل خواجو اصفهان از بناهای دوره شاه عباس دوم صفوی [HD: 5500*3671, 300 dpi]

00005 - پل خواجو اصفهان از بناهای دوره شاه عباس دوم صفوی [HD: 5500*3671, 300 dpi]

زمینه های کاری شرکت