گالری تصاویر : درای وال

00130 - بتونه کاری و رنگ کاری سقف

00130 - بتونه کاری و رنگ کاری سقف

00131 - دیوار پیش ساخته و باکس درای وای

00131 - دیوار پیش ساخته و باکس درای وای

00132 - مرحله درزبندی، پیش از بتونه کاری سیستم های درای وال

00132 - مرحله درزبندی، پیش از بتونه کاری سیستم های درای وال

00133 - مرحله پروفیل کشی قبل از نصب سیستم های درای وال

00133 - مرحله پروفیل کشی قبل از نصب سیستم های درای وال

00134 - برش توری قبل از بتونه کاری

00134 - برش توری قبل از بتونه کاری

00135 - نصب پروفیل گالوانیزه

00135 - نصب پروفیل گالوانیزه

00136 - مرحله بتونه کاری سقف و دیوار های پیش ساخته

00136 - مرحله بتونه کاری سقف و دیوار های پیش ساخته

00137 - جک نگهدارنده سقفی جهت نصب پنل فایبرسمنت

00137 - جک نگهدارنده سقفی جهت نصب پنل فایبرسمنت

00138 - دیوار دکوراتیو کاذب

00138 - دیوار دکوراتیو کاذب

00139 - نصب پنل فایبرسمنت برد جهت ایجاد دیوار کاذب

00139 - نصب پنل فایبرسمنت برد جهت ایجاد دیوار کاذب

زمینه های کاری شرکت